Přihláška

Ke stažení ZDE!

Po jejím vyplnění ji, prosím, podepsanou v obálce nebo podepsanou a naskenovanou pošlete na adresy v ní uvedené. Po 1.7.2019 Vám bude vystavena faktura na platbu členského příspěvku a bude vám posláno první číslo zpravodaje USS.

Vítejte mezi námi!

Stanovy

Článek  INázev a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: ”Unie sebevědomé samosprávy, z.s.” (dále jen ”spolek”); spolek používá též zkratku „USS, z.s.“
 2. Sídlem spolku je Olomoucká 36, 78985 Mohelnice
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek IIÚčel spolku

Účelem spolku je ochrana a prosazování základních ústavních práv územní samosprávy, vytváření kvalitního odborného zázemí pro obce, města a kraje, zákonodárné iniciativy a odborné vzdělávání samosprávy vedoucí k právnímu i faktickému posílení samosprávy v mezích jejích ústavně garantovaných práv.  

Článek IIICíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Ochrana ústavních práv územní samosprávy důslednou právní obranou proti jednáním třetích subjektů tato ústavní práva porušující
 2. Zajištění odborné a mediální pomoci v případě nedůvodné kriminalizace zástupců územních samospráv a při vymáhání následné satisfakce vůči státu
 3. Zákonodárná iniciativa v oblasti právní úpravy samosprávy a vlastní legislativní činnost
 4. Vzdělávání samosprávy zejména v oblasti práva
 5. Public relations v oblasti samosprávy

Spolek bude dané cíle realizovat jako spolek nezávislý na politických subjektech a nesledující politické cíle. 

Článek IVČlenství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být obce, města, městyse, statutární města, městské části statutárních měst, kraje a právnické osoby zřízené nebo založení jednotkami územních samospráv, nebo v nichž mají jednotky územních samospráv rozhodující podíl, a dále fyzické osoby vykonávající lektorskou činnost nebo zastupující jednotky územní samosprávy.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda/předsedkyně spolku, který/která rozhoduje o přijetí nového člena spolku; přihláška obsahuje souhlas člena se stanovami spolku.
 3. Zakládajícími členy spolku je alespoň sedm fyzických osob, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 4. Členství zaniká
  1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  3. rozhodnutím o vyloučení;
  4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
  5. zánikem právnické osoby – člena spolku
  6. zánikem spolku.
 5. Člen spolku má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 6. Člen spolku má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli spolku a svou činností naplňovat a podporovat cíle spolku;
  2. platit členské příspěvky
 7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok; v případě, že nebude rozhodnuto, zůstávají v platnosti příspěvky původní. Každý člen může přispět na činnost spolku rovněž mimořádným příspěvkem.

Článek V – Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda
 2. Nejvyšší orgán – výbor spolku

Článek VIStatutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda/předsedkyně.
 2. Funkční období předsedy/předsedkyně je desetileté.
 3. Předseda/předsedkyně jménem spolku jedná, za něj vystupuje a organizuje jeho činnost v intencích těchto stanov a rozhodnutí výboru, a to včetně dispozic s rozpočtem, uzavírání dohod o spolupráci a partnerství, a v personálních otázkách; předseda/předsedkyně je oprávněn vyžádat si před vlastním rozhodnutím stanovisko členů výboru
 4. Předseda/předsedkyně zajišťuje vnější vztahy včetně informování členů spolku.

Článek VIIVýbor spolku

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Výbor je sedmičlenný a tvoří jej fyzické osoby navržené členy spolku.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení činnosti člena výboru se výbor doplňuje kooptací na základě rozhodnutí zbývajících členů výboru na základě návrhů členů spolku.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do třiceti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
 5. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas. Hlasování může probíhat z vůle výboru rovněž per rollam (písemně).
 6. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 7. Funkční období prvního výboru je pětileté.
 8. Výbor
  1. volí předsedu spolku; může zvolit rovněž místopředsedu spolku pro zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti
  2. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlasu 2/3 členů výboru;
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;
  4. konkretizuje činnost pro další období;
  5. stanovuje výši členských příspěvků;

Článek VIIIZásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z členských příspěvků členů spolku, a veškeré příjmy budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

Článek IXZánik spolku

 1. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 2. Spolek může rovněž zaniknout rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů.

 

S těmito stanovami vyslovuji jako zakládající člen/členka souhlas

 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Mgr. Patrik Hujdus

Michal Rezler

Jana Hodovalová

Milan Dvořák, MBA

Jana Sablíková

Pavol Lukša

STANOVY ke stažení ZDE!